top of page
Cover-Microwave-sensor

Microwave Sensor

คลื่นสัญญาณไมโครเวฟ ทำหน้าที่รับสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหว คน สัตว์ สิ่งของที่เคลื่อนไหวได้ ที่อยู่ภายในบริเวณรัศมีของสัญญาณไมโครเวฟ
เมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ หรือ
สิ่งของที่เคลื่อนไหวได้อยู่ในรัศมีนั้น เซ็นเซอร์ไมโครเวฟจะสั่งงานให้ประตูอัตโนมัติเปิดออก และจะปิดกลับเมื่อไม่มีสัญญาณการขยับหรือเคลื่อนไหวไดๆ อยู่บริเวณนั้นๆ ทั้งนี้เซ็นเซอร์ไมโครเวฟสามารถปรับตั้งระยะการรับสัญญาณใกล้ไกลได้ แต่ไม่สามารถปรับตั้งเวลาการรับสัญญาณได้

สามารถดาวน์โหลด TGD แค็ตตาล็อกอุปกรณ์เสริม ระบบประตูอัตโนมัติได้ที่นี่

ประตูอัตโนมัติ DL5 Microwave motion sensor

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์ DL5
Microwave DL5
ความสูง 3.5 เมตร

ประตูอัตโนมัติ ZEN_F01
ประตูอัตโนมัติ Eagle 5+

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์ EAGLE+
Microwave EAGLE 5+
ความสูง 3 เมตร

ไมโครเวฟ เซ็นเซอร์ ZEN
Microwave ZEN

ความสูง 2.5 เมตร

bottom of page