top of page
Angular_L01_web.jpg

Angular Sliding Door

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม เป็นทางออกที่ดีเลิศที่ให้ความโดดเด่นด้านสายตากับทางเข้าของอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย ขอบมุมสามารถขับเคลื่อนเป็นแนวตรงได้ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ไม่ว่าทิศทางใดที่คุณเลือก คุณสามารถสร้างสรรค์ทางเข้าที่สง่างามด้วยประตูบานเลื่อนเข้ามุมอัตโนมัติ

ทางเลือกในการใช้งาน
ประตูกระจกบานเต็ม

โครงสร้างเพิ่มเติม
Access control : ถูกควบคุมด้วยกุญแจ ปุ่มกด วีดีโอ และ ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
การตั้งปิด : ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ : สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่

bottom of page