top of page

Telescopic Sliding Door

ประตูอัตโนมัติ TGD บานเลื่อนซ้อน


Telescopic Automatic Sliding Door

ประตูอัตโนมัติ บานเลื่อนซ้อน

ประตูบานเลื่อนซ้อน เหมาะสมสำหรับการใช้ในทุกๆโอกาส เมื่อต้องการความกว้างในการเปิด แต่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถทำบานประตูให้กว้างขึ้นได้

ทางเลือกในการใช้งาน

ทางกู้ภัยและหลบภัย
 

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

ระบบ air-lock (interlock) ระบบชุดควบคุมประตู 2 บาน

การตั้งปิด: ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ: สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่ได้

ประตู | ประตูอัตโนมัติ | ประตูออโต้ | ประตู ออโต้ | ประตู อัตโนมัติ | Automatic door | Auto door | Door auto | Doorauto | Automaticdoor | Autodoor
 

bottom of page