top of page

Key switch

สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน คีย์สวิตซ์ได้ที่นี่

BR_3 Key switch.png
BR_4 Key switch.png

คียสวิตซ์ 3 ตำแหน่ง

คียสวิตซ์ 4 ตำแหน่ง

BR_5 Key switch.png
ประตูอัตโนมัติ ETERNA 150 LABEL.png

คียสวิตซ์ 5 ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งาน
ETERNA 150

ประตูอัตโนมัติ Key Selector switch.png

คู่มือการใช้งาน
Key selector switch

Program switch

สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสวิตซ์ได้ที่นี่

ประตูอัตโนมัติ Net DS system1.png
ประตูอัตโนมัติ Tormax
ประตูอัตโนมัติ APS N20.png

คู่มือการใช้งาน
NET DS System

คู่มือการใช้งาน
APS-N20

Program switch ประตูอัตโนม้ติ
iMOTION

bottom of page